Tenaja Falls & Tenaja Tr., San Mateo Wldns., 3-17-16. © Ron Vanderhoff.

Tejon Cryptantha

Cryptantha microstachys

Native to California

Back to Boraginaceae of Orange County, California
Back to Plants of Orange County, California
Back to Natural History of Orange County, California


UCI Ecol Preserve, 2-23-11. © Ron Vanderhoff.

Bear Cyn. to 4 Corners, CNPS, 4-17-16. © Ron Vanderhoff.

UCI Ecol Preserve, 2-23-11. © Ron Vanderhoff.